Činnost a služby JCCR

Činnost a služby JCCR

Činnost Jihočeské centrály cestovního ruchu, vychází především ze schávlené Koncepce rozvoje cestovního ruchu Jihočeského kraje 2015-2020

Profil organizace

Jihočeská centrála cestovního ruchu je příspěvkovou organizací Jihočeského kraje, která hraje významnou úlohu v koordinaci a řízení cestovního ruchu v celém kraji. Především vytváří podporu domácího a příjezdového cestovního ruchu a vykonává funkci krajského destinačního managementu pro destinaci Jižní Čechy. Má za úkol vytvářet, řídit, koordinovat a rozvíjet atraktivní turistickou nabídku regionu a následně jí prezentovat na domácím i zahraničním trhu.  

Předmětem činnosti organizace je: 

 • výkon krajské destinační společnosti ve vazbě na turistický region Jižní Čechy
 • koordinace a metodické vedení turistických oblastí na území Jihočeského kraje
 • komunikace se Svazem měst a obcí Jihočeského kraje a „Euroregiony“, s jednotlivými obcemi a městy v oblasti cestovního ruchu
 • spolupráce v rámci aktivit subjektů cestovního ruchu z veřejného i 
  soukromého sektoru, komunikace s obchodními partnery a turisty za region, včetně 
  návštěvnického managementu
 • komunikace a spolupráce s agenturou CzechTourism vč. jejích zahraničních zastoupení
 • spolupráce na činnosti turistických informačních center na území kraje
 • organizace konferencí a odborných seminářů přispívajících k rozvoji cestovního ruchu v Jihočeském kraji, vzdělávání v oblasti cestovního ruchu
 • organizace jednání pracovních skupin složených z odborníků a pracovníků v oblasti cestovního ruchu
 • PR aktivity - prezentace jižních Čech v tuzemsku i zahraničí prostřednictvím vymezených témat (výstavy, veletrhy, média) směrem k laické i odborné veřejnosti
 • organizace famtripů, tj. motivačních cest pro zástupce cestovních kanceláří a agentur, presstripů pro zástupce médií a pro odbornou veřejnost, organizace studijních cest pro odborníky v cestovním ruchu
 • shromažďování informací o turistickém potenciálu regionu, zajišťování jejich průběžné aktualizace a jejich zpracovávání pro jednotlivé cílové skupiny uživatelů
 • tvorba produktových linií, které povedou ke zviditelnění destinace Jižní Čechy, včetně sledování a vyhodnocení zpětných vazeb
 • ediční činnost – vydávání tištěných propagačních materiálů obecných či tematicky zaměřených s přihlédnutím k předem vymezeným a doporučeným okruhům, které stanovuje odbor kanceláře hejtmanky Krajského úřadu Jihočeského kraje, vzhledem k celkové strategii, cílovým trhům, nebo ročnímu období
 • provoz Informačního Systému Cestovního Ruchu Jihočeského kraje na  www.jiznicechy.cz
 • příprava a realizace projektů pro získávání prostředků z grantových, dotačních a jiných programů na rozvoj cestovního ruchu
 • komunikace a spolupráce se zahraničními partnery v oblasti cestovního ruchu, zejména při tvorbě a realizaci přeshraničních projektů
 • získávání statistických a analytických dat potřebných pro efektivní rozvoj cestovního ruchu v regionu