Projekty

Zlatá stezka

Název projektu: Zlatá stezka – síť turistických cest na "Zelené střeše Evropy", č. 88

Dotační titul: Program přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014 -2020

   

Cílem projektu je vytvoření paralelní pěší Zlaté stezky vedoucí územím Jihočeského a Plzeňského kraje zrcadlově k již fungující Zlaté stezce v Bavorsku. Nově vzniklé turistické trasy a jejich propojení se stávajícími zpřístupní turistům a široké veřejnosti společné přírodní a kulturní dědictví a zvýší atraktivitu tohoto území.

Vedoucí partner: Tourismus Verband Ostbayern

Partneři projektu: Jihočeská centrála cestovního ruchu, Plzeňský kraj

Datum zahájení a ukončení projektu: od 1. 7. 2016 do 30. 6. 2019

Celkové výdaje projektu - jihočeská část: 593.846,13 EUR

Výše dotace z dotačního titulu EU: 504.769,21 EUR                                                      tj. 85 %

Výše dotace ze státního rozpočtu: 29.692,31 EUR                                                        tj.  5 % 

Výše spolufinancování (JčK):  59.384,61 EUR                                                               tj. 10 %

Aktivity Projektu:

  • Vytvoření produktu – pěší stezka na území ČR s propojením na bavorské pěší stezky prostřednictvím propojovacích tras

Zpracování vyhledávací studie pro území Jihočeského kraje a Plzeňského kraje, které přesně určí lokaci paralelně probíhající „páteřní magistrály“ a příčných propojení na páteřní německou Zlatou stezku, která již výborně funguje a to s ohledem na regionální přírodní, historické a kulturní dědictví. Na základě výstupů z těchto studií budou vytvořeny mapové podklady s využitím geografických informačních systémů pro tvorbu map. Během zpracování vyhledávacích studií proběhnou doprovodné workshopy, na kterých dojde ke konzultacím a diskusím se zúčastněnými subjekty a osobami, které v místě plánovaných značení žijí, podnikají či jsou jinak činní. Stávající značení KČT bude doplněno novým značením pro Zlatou stezku. Dále budou instalovány informační tabule, které budou turisty informovat o zajímavostech a historii dané lokality. Stezka bude doplněna o mobiliář pro odpočinek turistů.

  • Vytvoření internetových stránek

Zhotovení webových stránek v souladu s grafickým manuálem. Webové stránky budou plně kompatibilní s mobilními telefony. Bude vytvořen mapový portál, administrační databázový systém, vytvoření informačních dat - texty, fotografie vč. poskytnutí autorských práv, analýzy klíčových slov.

  • Propagační materiály

Pro efektivní a vhodně cílenou propagační a marketingovou kampaň budou vytvořeny tištěné materiály, jedná se o velkou mapu trasy na českém a německém území v českém, německém a anglickém jazyce, o tištěného průvodce (brožury) česky a německy a dále o mapy příčných tras. Jako další vhodná forma propagace budou vyrobeny tematicky zaměřené propagační předměty, jako např. kompasy, baterky, kapesní lékárničky, čelovky, reflexní pásky, batohy, pláštěnky, čepice, šátky/nákrčníky, sportovní láhve na pití a podobně.  K propagaci stezky bude zhotovena videoprodukce trasy , která bude zveřejněna na webových stránkách. Dalším vhodným propagačním nástrojem je natočení spotu ve variantě 30 sekund až 2 minuty, který bude prezentovat sít přeshraničních tras na prezentačních akcích i v rámci internetové kampaně a v televizích.

  • Marketing projektu

Na počátku realizace uspořádá JCCR dvoudenní studijní cestu vč. workshopu na bavorskou část Zlaté stezky, která bude určena pro zástupce českých partnerů a případné další zainteresované subjekty. Cesta bude spojena s odbornou prohlídkou a také se způsobem prezentace bavorského partnera a bude využita jako forma přenosu „goodpractice“ bavorského partnera. Dále bude realizována marketingová kampaň na celorepublikové i regionální úrovni, v tištěných i elektronických médiích. Kampaně budou realizovány napříč vhodnými médii s ohledem na cílové skupiny projektu, tzn. jednak v regionálních a celostátních tištěných médiích, jednak také v elektronických médiích též na regionální a celostátní úrovni, např. v televizi či prostřednictvím bannerové internetové kampaně (použit bude vyrobený spot), v rozhlase. JCCR bude navíc přeshraniční síť turistických stezek a s ní spojené propagační materiály prezentovat na veletrzích v ČR i zahraničí. Pro seznámení zástupců medií i subjektů a odborníků činných v oblasti cestovního ruchu budou uspořádány press/famtripy. Pro širokou veřejnost budou uspořádány lokální eventy v Plzeňském a Jihočeském kraji, stejně tak jako větší event v každém z českých krajů, které budou určeny pro zástupce partnerů a též subjektů činných v oblasti cestovního ruchu, kultury, historie či ekologie stejně tak i pro veřejnost. Zde budou prezentovány výstupy projektu – bude představena přeshraniční síť turistických stezek – Zlatá stezka.

Projektová manažerka: Ing. Eva Borsányi

Věcný manažer: Mgr. Milada Pixová Hodná

Finanční manažer: Zorka Marková